Julekalender 2012 / Christmas calendar 2012

Slik blir du med: Gå til julegata i Norge

Slik blir du med:

  • Gå til julegata i Norge <– klikk for SLURL
  • Klikk på julekalenderplakaten, les informasjonen og meld deg på!
  • Hver dag i desember får du en ledetråd til dagens konkurranse i plakaten
  • Finn julekalenderobjektene og klikk på dem for å få ett poeng
  • Blant de som har funnet alle 24 objektene (24 poeng) når konkurransen slutter på 1. juledag er med i trekningen om pengepremier! 1. premie L$5000, 2. premie L$2500, 3. premie L$1000. I tillegg får alle deltagere med 20 poeng eller mer en deltagerpremie!

How to participate:

  • Go to Christmas street in Norge <– click for SLURL
  • Click the calendar contest poster, read the info and register for the contest!
  • Each day in December, the poster will yield a clue on where to find the current day’s contest object
  • Find the contest objects and click them to receive a point
  • Among those who have found all the 24 objects (24 points), three L$ prize winners will be drawn. 1st prize L$5,000 – 2nd prize L$2,500 – 3rd prize L$1,000. In addition, all contestants with 20 points or more will receive a participation gift.
Julekalender poengoversikt / Calendar Contest scores
Oppdatert/Updated 26. Dec 2012, 00:00:03 (GMT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Sum
Arc (arcadia.ceres):24
111111111111111111111111
SlaYeR Enyo (slayer.enyo) - SN staff, not participating in prize draw:24
111111111111111111111111
Chitty Charisma (chitty.charisma):24
111111111111111111111111
Noddy Shepherd (noddy.shepherd):23
11111111-111111111111111
Lelle (lelle.kidd):23
111111111111111111111-11
Uggo Vieria (uggo.vieria):13
111----1-111111111------
Mialinn Telling (mialinn.telling) - SN staff, not participating in prize draw:5
1----------1--1--1-1----
Helene Dragoone (helene.dragoone):4
1---1-1---------1-------
Chywe DeVinna (chywe.devinna):1
1-----------------------
Niki (nikita.mullery):
------------------------
Kanna (qhanna.aries):
------------------------
Nika Breuer (nika.breuer):
------------------------
Shauny Sheep (shaunysheep):
------------------------
Vanadis (vanadis.falconer):
------------------------
Linaly Wille (rydia.lacombe):
------------------------
Ruth (ruthruthgerson):
------------------------
Emha (emhadeanmara):
------------------------
DjTor (tor.genna):
------------------------
Trulte Firecaster (trulte.feila):
------------------------
NinaFedora (ninafedora):
------------------------
rex Adasia (rex.adasia):
------------------------
Wolfi Humby (wolfi.humby):
------------------------
Hans Firecaster (hans.monday):
------------------------
Furzy (furzy):
------------------------
Pinky Melnik (pinky.melnik):
------------------------
The Ⓢⓣⓘⓖ (stigdesign.andretti):
------------------------
Sjöfn (sjofn.stoneshield):
------------------------
Ey Ren (ey.ren) - SN staff, not participating in prize draw:
------------------------
Oy Aboma (oy.aboma):
------------------------
Tinteguri (tinteguri):
------------------------
Frøya (froya):
------------------------
Reven Rosca (reven.rosca):
------------------------
vjblue (vjblue):
------------------------
Lise (babybel.clarity):
------------------------
Friendly (friendly.harbour):
------------------------
Jarvle (jarvle.freck):
------------------------

Tidligere ledetråder

(Scroll down for clues in English)

1. desember

Ledetråd 1. desember

Som i fjor begynner vi litt pent. Dersom du skal finne ut om det er tomt, hus eller butikkplass til leie i Second Norway, da leter du her.

2. desember

Ledetråd 2. desember

I det virkelige Norge er det vanskelig å komme lenger sør enn der denne bygningen står, en bygning som har bidratt til å redde mange liv.

Men hvor finner du denne i Second Norway?

3. desember

Ledetråd 3. desember

Stedet i Second Norway som du skal finne i dag har samme navn som det brasilianske datterselskapet til en gigant innen USAs bilindustri.

4. desember

Ledetråd 4. desember

For å finne rett SN-region bruker du tittelen (oversatt til norsk) på en film fra 2000 med Tilda Swinton i en av hovedrollene.

Her må du finne et tradisjonsrikt logistikkverktøy for sunt drikke.

5. desember

Ledetråd 5. desember

Dette yrket er ikke lenger så vanlig, men var en gang i tiden meget viktig både i krig og fred.

Reis 1000 år tilbake i tid, så finner du dagens kalenderobjekt!

6. desember

Noen syns kanskje ikke picnic og vinter hører sammen. Uansett, på dagens lokalitet kan du nyte god mat og god utsikt ut over fjell og fjorder.

7. desember

Dette stedet i Second Norway dekker et behov som er mindre aktuelt for avatarer enn menneskene som styrer dem. Ikke er det så lett å få adgang heller.

8. desember

Har du lyst til å se litt mer av det virkelige Norge? På dagens sted finner du mange flotte bilder, og kan til og med kjøpe noen om du har lyst!

9. desember

Typen byggverk du skal finne frem til i dag finnes det mange av, både i det virtuelle og virkelige Norge. I det virkelige liv er denne konstruksjonen en del av noe som den britiske avisen The Guardian har utropt til verdens fineste!

10. desember

Påny går turen til et landemerke i Second Norway. Ja, ikke sånn TP-landemerke altså, men et bygg som skiller seg ut. Man må et stykke tilbake i tiden før disse var i vanlig bruk, og da var det ikke så mange av dem i det virkelige Norge heller.

11. desember

I den senere tid har man kunnet fly til og fra Second Norway. Men å gi seg i vei som flypassasjer er ikke bare, bare - det har jo blitt strenge regler etterhvert. Men passerer du dagens kalendermål, er du på god vei!

12. desember

I Second Norway kan man velge mellom ulike former for transportmiddel. Noen benyttes når det passer, andre må du være ute i tide for å nå. På dagens kalendersted kan du stige av og på, dersom du passer tiden.

13. desember

I dag skal du finne et sted der det foregår hektisk aktivitet døgnet rundt for å hindre at det skjer ulykker og at folk skal komme dit de skal i tide.

14. desember

I denne butikken kan du finne norske og skandinaviske husflidsprodukter for en billig penge.

15. desember

Eieren av denne butikken beskriver produktene sine som "ubrukelige ting som du ikke kan være foruten". Vel, jeg syns nå det er en del brukandes der, jeg, spesielt for de som bor ved sjøen.

16. desember

Dagens kalendersted kan passe ypperlig for bryllup såvel som en romantisk middag.

17. desember

Er du klar til å dresse deg opp til julens festligheter? I denne butikken finner du den siste julemoten! Ja, hvis du er dame, altså.

18. desember

Som tidligere i kalenderen skal du påny finne et sted der det bedrives et håndverk som ikke er særlig vanlig lenger. Denne gangen handler det om et produkt vi alle bruker, og som enkelte er særdeles opptatt av her i SL.

19. desember

Denne konstruksjonen var det første Ey Ren bygget da han ble med i Second Norway. Kjenner du SNs historie? Da finner du julekalenderobjektet lett!

20. desember

I denne reproduksjonen av et norsk maritimt miljø finner du også produksjoner av en av Norges mest kjente kunstnere internasjonalt.

21. desember

Dette er den travleste av sitt slag i Second Norway. Her kommer du på sporet av kalenderobjektet - i dobbel forstand.

22. desember

Ifølge norske folkeeventyr må man gjerne passe seg for det som bor under en av disse. Men i dette tilfellet bør man i like stor grad passe seg for hva som kan komme til å falle ned fra oven.

23. desember

Det er et ordtak som sier at "det beste i livet er gratis". Kanskje noe å tenke på i disse julehandeltider. Ved dagens reisemål i Second Norway kan du jo avgjøre selv om du er enig.

24. desember

Vi runder av julekalenderen 2012 på et sentralt og historisk sted for Second Norway. Bygget der kalenderobjekt er plassert er i seg selv historisk, og dette området blir nok gjenstand for en del endringer i 2013. God jul!

 

Previous contest clues
December 1

Clue December 1

Like last year, we start out nice and easy. If you want to find out if there are vacant parcels, homes or shops/vendor spaces in Second Norway, this is where you will look.

December 2

Clue December 2

In RL Norway you can hardly get further south than where this building is placed, a building which has saved a lot of lives.

But where in Second Norway do you find it?

December 3

Clue December 3

The place in Second Norway that you must find today, has the same name as the Brazilian subsidiary of one of the largest car manufacturers in the USA.

December 4

Clue December 4

Get to the right region by using the title (translated to Norwegian) of a popular movie from 2000, starring Tilda Swinton among others.

Here, you need to find a traditional logistics tool related to a healthy drink.

December 5

Clue December 5

This occupation is no longer common, but in earlier times it was a very important trade of work both in war and peace.

Travel 1000 years back in time, and you will find today's calendar object!

December 6

Some may feel that winter and picnic does not fit together. Nevertheless, at today's location, you can enjoy tasty food and a scenic view towards mountains and fjords.

December 7

This Second Norway location covers a need which is less relevant for avatars than for the people who control them. And getting access is not that easy either.

December 8

Do you want to see more of RL Norway? In today's location, you find a lot of great images, and can even buy some if you want!

December 9

In both virtual and RL Norway there is quite a number of the kind of build you need to find today. In RL this particular construction is part of something that the British newspaper The Guardian has declared the best in the world!

December 10

Again the calendar hunt brings us to a landmark in Second Norway. Not a TP Landmark, that is, but a building standing out. You have to go back a bit in time to find these in active use, and even then you wouldn't find too many of them in RL Norway.

December 11

Nowadays it is possible to fly in and out of Second Norway. It can be complicated to be a flight passenger - afterall the rules have gotten stricter all the time. But if you pass safely through today's location, you're well on your way!

December 12

In Second Norway, there are several choices of transportation. Some can be used whenever it suits you, but with others you have to be there on time. At today's calendar location you can get aboard or disembark if you're on schedule.

December 13

Today you need to find a place where activity is kept 24/7 to avoid accidents and to make sure people get where they should on time.

December 14

In this shop you find affordable Norwegian and Scandinavian traditional products.

December 15

The owner of this shop describes the products as "useless things that you will no longer be able to live without". Well, I found a number of things there that were quite useful - especially to land owners by the sea.

December 16

Today's calendar place is the perfect location for a wedding as well as a romantic dinner.

December 17

Are you ready to dress up for the parties of the season? In this shop you'll find the latest in Christmas fashion. If you are female, that is.

December 18

Just like an earlier location, you have to find a place related to a craft which is not common anymore. The products produced here is however used by everyone, and some are extremely preoccupied by them here in SL.

December 19

This structure was the first thing Ey Ren built when he joined Second Norway. Do you know SN's history? Then you'll find the calendar object easy!

December 20

In this reproduction of a Norwegian maritime environment you'll also find works by one of Norway's internationally best known artists.

December 21

This is the busiest of its kind in Second Norway. You'll be on track to find the calendar object - in the double sense.

December 22

According to Norwegian fairytales, you usually need to be careful with what dwells under one of these. But in this case, you must be just as careful to avoid what might be falling from above.

December 23

There is a saying that claims "the best things in life are free". Perhaps something to remember in these times of shopping. At today's location in Second Norway, you can decide if you agree.

December 24

We finish our calender contest 2012 in a central and - to Second Norway - historical location. The building where the calendar object is placed is in itself historical, and the area around it will be subject to a bit of change in 2013. Best wishes for the yuletide!

Om forfatteren

avatar Ey Ren (f. 12. juli 2006) har vært medeier og en av lederne i Second Norway siden Second Norway-området ble etablert i oktober 2008. Har er den formelle eieren av regionene. Ey Ren (b. July 12, 2006) has been co-leader and co-owner of Second Norway since the community established their own estate in October 2008. He is the formal estate owner.